Собор Санкт-Петербургских святых.Празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице
 

В Собор Санкт-Петербургских святых входят следующие подвижники:

Адри­ан Он­дру­сов­ский (Ан­дру­сов­ский), прмч.: †1549; М. 17; Ав. 26 || Ка­рел.; Новг. 
Алек­сандр (в Кре­ще­нии Амос) Свир­ский, игу­мен, чу­до­тво­рец: †1533; Ап. 17; Ил. 17 (2-е обр?ете­ние мо­щей); Ав. 30 || Ка­рел.; Новг. 
Алек­сандр (в схи­ме Алек­сий) Нев­ский, вел. князь: †1263; Ав. 30; Н. 23 || Влад.; Ка­рел.; Новг.; Ро­стов.; Тул.; Эст. 
Алек­сандр Хо­то­виц­кий, про­то­пре­сви­тер, сщ­мч.: †1937; Ав. 7 || Моск.; Но­во­муч. 
Алек­сандра Фе­о­до­ров­на, Им­пе­ра­три­ца Рос­сий­ская, стра­сто­тер­пи­ца: †1918; Ил. 4 || Костр.; Но­во­муч. 
Алек­сий Ни­ко­ла­е­вич, ца­ре­вич, стра­сто­тер­пец: †1918; Ил. 4 || Костр.; Но­во­муч. 
Ана­ста­сия Ни­ко­ла­ев­на, ве­ли­кая княж­на, стра­сто­тер­пи­ца: †1918; Ил. 4 || Костр.; Но­во­муч. 
Ан­д­ро­ник (Ни­коль­ский), ар­хи­еп. Перм­ский, сщ­мч.: †1918; Ин. 7 || Но­во­муч. 
Ан­на Лы­ко­ши­на, мц.: †1925; С. 28 || Но­во­муч. 
Ан­то­ний Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ан­то­ний Дым­ский, прп.: †ок. 1224; Ян. 17; Ин. 24 || Новг. 
Аре­фа (Мит­ре­нин), иером., исп.: †1932; Окт. 24 || Но­во­муч. 
Ар­ка­дий (Осталь­ский), еп. Бе­жец­кий, сщ­мч.: †1937; Д. 16 || Но­во­муч. Бут. 
Ар­се­ний Ко­нев­ский, прп.: †1447; Ин. 12 || Афон.; Ка­рел.; Новг. 
Афа­на­сий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Афа­на­сий Ва­ла­ам­ский, прмч. (дру­гой): †1578; Ф. 20 
Афа­на­сий Сян­дем­ский (Сян­жем­ский), Во­ло­год­ский, прп.: †по­сле 1557; Ян. 18 || Во­лог.; Ка­рел. 
Бо­рис Ор­нат­ский, мч.: †1918; || Но­во­муч. 
Вар­ва­ра, прп., мать прп. Алек­сандра Свир­ско­го: †XV; Ав. 30 
Вар­ла­ам Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Вар­ла­ам Ва­ла­ам­ский, прмч. (дру­гой): †1578; Ф. 20 
Ва­си­лий (Зе­лен­цов), еп. При­лук­ский, сщ­мч.: †1930; Ян. 25 || Но­во­муч.; Ряз. 
Ва­си­лий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ва­си­лий Ва­ла­ам­ский, прмч. (дру­гой): †1578; Ф. 20 
Ве­ни­а­мин Пет­ро­град­ский (в ми­ру Ва­си­лий Пав­ло­вич Ка­зан­ский), митр., сщ­мч.: †1922; Ил. 31 || Но­во­муч. 
Вик­тор (в ми­ру Кон­стан­тин) (Ост­ро­ви­дов), еп. Гла­зов­ский, ви­ка­рий Вят­ской епар­хии, исп.: †1934; Ап. 19 || Но­во­муч. 
Вик­то­рин Доб­ро­нра­вов, иерей, сщ­мч.: †1937; Д. 15 || Но­во­муч. 
Вла­ди­мир Ки­ев­ский (в ми­ру Ва­си­лий Ни­ки­фо­ро­вич Бо­го­яв­лен­ский), митр., сщ­мч.: †1918; Ян. 25 || Но­во­муч. 
Вла­ди­мир Ло­зи­на-Ло­зин­ский, прот., сщ­мч.: †1937; Д. 13 || Но­во­муч. 
Гав­ри­ил (в ми­ру Гри­го­рий) (Вла­ди­ми­ров), иером., прмч.: †1937; Н. 6 || Но­во­муч. 
Ге­ла­сий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ген­на­дий Ва­же­озер­ский, прп., уче­ник прп. Алек­сандра Свир­ско­го: †ок. 1516; Ф. 9 || Ка­рел. 
Ге­ор­гий Ни­ки­тин, свя­щен­ник, сщ­мч.: †1930; Ил. 20 || Но­во­муч. 
Гер­ман Аляс­кин­ский, прп.: †1837; Ил. 27; Д. 13 || Си­бир. 
Гер­ман Ва­ла­ам­ский, прп., чу­до­тво­рец: †ок. 1353; Ин. 28; С. 11 || Ка­рел.; Новг. 
Гри­го­рий По­спе­лов, прот., сщ­мч.: †1921; Мр. 13 || Но­во­муч. 
Гри­го­рий Сер­ба­ри­нов, прот., сщ­мч.: †1938; Д. 26 || Но­во­муч. 
Да­вид Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ди­о­ни­сий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ека­те­ри­на Ар­ская, мц.: †1937; Д. 4 || Но­во­муч. 
Ели­са­ве­та Фе­о­до­ров­на (Ро­ма­но­ва), Ала­па­ев­ская, ве­ли­кая кня­ги­ня, ино­ки­ня, прмц.: †1918; Ил. 5 || Костр.; Моск.; Но­во­муч. 
Еми­ли­ан Па­на­се­вич, иерей, сщ­мч.: †1937; Н. 20 || Но­во­муч. 
Иа­ков Омуч­ский, прп.: †ок. 1412; Окт. 21 || Новг. 
Иг­на­тий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Иг­на­тий Кав­каз­ский (в ми­ру Дмит­рий Алек­сан­дро­вич Брян­ча­ни­нов), еп.: †1867; Ап. 30 || Брянск.; Костр.; Ро­стов. 
Ила­ри­он (Тро­иц­кий), Ве­рей­ский, ар­хи­еп., сщ­мч.: †1929; Д. 15 || Моск.; Но­во­муч. 
Ила­ри­он Пско­во­е­зер­ский, Гдов­ский, прп., уче­ник прп. Ев­фро­си­на Псков­ско­го: †1476; Мр. 28; Окт. 21 || Псков. 
Ин­но­кен­тий Ир­кут­ский, еп.: †1731; Ф. 9; Н. 26 || Во­лын.; Си­бир. 
Ин­но­кен­тий Мос­ков­ский (в ми­ру Иван Ев­се­е­вич По­пов-Ве­ни­а­ми­нов), митр., про­све­ти­тель Си­би­ри и Аме­ри­ки: †1879; Мр. 31; С. 23 || Моск. Свт.; Ра­до­неж.; Си­бир. 
Иоанн Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Иоанн Ва­ла­ам­ский, прмч. (дру­гой): †1578; Ф. 20 
Иоанн Ва­ла­ам­ский, прмч. (тре­тий): †1578; Ф. 20 
Иоанн Ков­ша­ров, мч.: †1922; Ил. 31 || Но­во­муч. 
Иоанн Ко­чу­ров, Цар­ско­сель­ский, прот., сщ­мч.: †1917; Окт. 31 || Но­во­муч.; Ряз.; Эст. 
Иоанн Крон­штадт­ский, прот., чу­до­тво­рец: †1908; Д. 20 || Эст. 
Иоанн Стеб­лин-Ка­мен­ский, свя­щен­ник, сщ­мч.: †1930; Ил. 20 || Но­во­муч. 
Иона Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ки­при­ан Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ки­при­ан Сто­ро­жен­ский (Сто­ро­жев­ский), прп., быв­ший раз­бой­ник, уче­ник прп. Адри­а­на Он­дру­сов­ско­го: †по­сле 1598; Ав. 26; Н. 2 || Ка­рел.; Новг. 
Ки­ра Обо­лен­ская, мц.: †1937; Д. 4 || Но­во­муч. 
Ки­рилл (в ми­ру Кон­стан­тин) (Смир­нов), митр. Ка­зан­ский, сщ­мч.: †1937; Н. 7 || Но­во­муч. 
Ко­нон Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Кор­ни­лий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Кор­ни­лий Па­дан­ский, прп.: †XVI 
Кор­ни­лий Па­ле­ост­ров­ский, Оло­нец­кий, игу­мен: †ок. 1420; М. 19; Ав. 21 || Ка­рел.; Новг. 
Ксе­ния Пе­тер­бург­ская, Хри­ста ра­ди юро­ди­вая: †ок. 1803; Ян. 24 
Лев (Его­ров), ар­хим., прмч.: †1937; С. 7 || Но­во­муч. 
Леон­тий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Лу­ка Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ма­ка­рий Оре­деж­ский, Нов­го­род­ский, прп., уче­ник прп. Алек­сандра Свир­ско­го: †1532; Ав. 9 || Ка­рел.; Новг. 
Ма­ка­рий Рим­ля­нин, Нов­го­род­ский, прп.: †XVI-XVII; Ян. 19 || Новг. 
Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на, ве­ли­кая княж­на, стра­сто­тер­пи­ца: †1918; Ил. 4 || Костр.; Но­во­муч. 
Мар­ти­рий (в ми­ру Ми­на) Зе­ле­нец­кий (Ве­ли­ко­луц­кий), прп.: †1603; Мр. 1; Н. 11 || Новг. 
Ме­ле­тий Харь­ков­ский (в ми­ру Ми­ха­ил Ива­но­вич Леон­то­вич), ар­хи­еп.: †1840; Ф. 12, 29 || Си­бир. 
Ни­ки­та Ал­ма­зов, про­то­ди­а­кон, сщ­мч.: †1937; Н. 15 || Но­во­муч. 
Ни­ки­фор Ва­же­озер­ский, прп., уче­ник прп. Алек­сандра Свир­ско­го: †1557; Ф. 9 || Ка­рел. 
Ни­ко­дим (в ми­ру Алек­сандр) (Ко­но­нов), еп. Бел­го­род­ский, сщ­мч.: †1918; Д. 28 || Но­во­муч. 
Ни­ко­лай (Кле­мен­тьев), ар­хи­еп. Ве­ли­ко­устюж­ский, сщ­мч.: †1937; Д. 18 || Но­во­муч. 
Ни­ко­лай II Алек­сан­дро­вич, Им­пе­ра­тор Рос­сий­ский, стра­сто­тер­пец: †1918; Ил. 4 || Костр.; Но­во­муч. 
Ни­ко­лай Ку­ла­ков, свя­щен­ник, сщ­мч.: †1938; М. 19 || Но­во­муч. 
Ни­ко­лай Ку­ли­гин, прот., сщ­мч.: †1937; Ок. 1 || Но­во­муч. 
Ни­ко­лай Ор­нат­ский, мч.: †1918; || Но­во­муч. 
Ни­фонт Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Оль­га Ни­ко­ла­ев­на, ве­ли­кая княж­на, стра­сто­тер­пи­ца: †1918; Ил. 4 || Костр.; Но­во­муч. 
Па­вел Брян­цев, свя­щен­ник, сщ­мч.: †1938; М. 19 || Но­во­муч. 
Па­хо­мий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Петр I Пет­ро­вия Негош, Це­тин­ский, князь, митр.: †1830; Окт. 18 
Пи­мен Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Пла­тон (в ми­ру Па­вел) (Куль­буш), еп. Ре­вель­ский, сщ­мч.: †1919; Ян. 1 || Но­во­муч.; Эст. 
Про­ко­пий (Ти­тов), ар­хи­еп. Хер­сон­ский, сщ­мч.: †1937; Н. 10 || Но­во­муч. 
Сав­ва Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Са­мон Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Се­ра­пи­он Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Се­ра­фим (Чи­ча­гов), митр. Пет­ро­град­ский, сщ­мч.: †1937; Н. 28 || Брянск.; Моск.; Но­во­муч. Бут. 
Се­ра­фим Вы­риц­кий, прп.: †1949; Мр. 21 || Ро­стов. 
Сер­гий (в ми­ру Ва­си­лий Пав­ло­вич Ше­ин), ар­хим., прмч.: †1922; Ил. 31 || Но­во­муч. 
Сер­гий Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Сер­гий Ва­ла­ам­ский, прп., чу­до­тво­рец: †ок. 1353; Ин. 28; С. 11 || Ка­рел.; Новг. 
Сер­гий, прп., отец прп. Алек­сандра Свир­ско­го: †XV; Ав. 30 
Силь­вестр Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Си­мон (Шле­ев), еп. Уфим­ский, сщ­мч.: †1921; Ав. 5 || Но­во­муч. 
Со­фро­ний Ир­кут­ский (в ми­ру Сте­фан На­за­рье­вич Кри­сталев­ский), еп., чу­до­тво­рец: †1771; Мр. 30; Ин. 30 || Си­бир. 
Та­ти­а­на Ни­ко­ла­ев­на, ве­ли­кая княж­на, стра­сто­тер­пи­ца: †1918; Ил. 4 || Костр.; Но­во­муч. 
Тит Ва­ла­ам­ский, сщ­мч.: †1578; Ф. 20 
Ти­хон Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Ти­хон Мос­ков­ский и всея Ру­си (в ми­ру Ва­си­лий Ива­но­вич Бе­ла­вин), пат­ри­арх, исп.: †1925; Мр. 25; С. 26 || Моск. Свт.; Но­во­муч.; Ро­стов. 
Три­фон Го­ро­дец­кий, Луж­ский, прмч.: †1581 
Фе­о­дор Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Фе­о­фан За­твор­ник, Вы­шен­ский, еп.: †1894; Ян. 10; Ин. 16 || Ряз.; Тамб. 
Фе­о­фил Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Фе­о­фил Омуч­ский, прп.: †ок. 1412; Окт. 21; Д. 29 || Новг. 
Фила­рет Мос­ков­ский (в ми­ру Ва­си­лий Ми­хай­ло­вич Дроз­дов), митр.: †1867; Н. 19 || Моск. Свт.; Ро­стов. 
Филипп Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Фило­соф Ор­нат­ский, прот., сщ­мч.: †1918; || Но­во­муч. 
Фо­ма Ва­ла­ам­ский, прмч.: †1578; Ф. 20 
Юрий Но­виц­кий, мч.: †1922; Ил. 31 || Но­во­муч.

Празднование Собора Санкт-Петербургских святых является переходящим и совершается в Неделю 3-ю по Пятидесятнице.

Тропарь Собору Санкт-Петербургских святых, глас 4

Днесь светло красуется град святаго Петра, / яко наста честнаго торжества преславный день, / воньже людие христоименитии славословят Бога-Вседержителя, / на брегах Невы оплот державы Российския утвердившаго, / и воспевают Заступницу усердную рода христианскаго, / доныне столицу северную в мире и благоденствии сохраняющую, / величают же и покровителя своего, / святаго благовернаго и великаго князя Александра Невскаго, / молитвы ко Пресвятей Троице возносящаго,/ да помилует Господь и на будущия времена люди Своя, / и покрыет град сей благодатию Своею, яко милосерд.

Кондак Собору Санкт-Петербургских святых, глас 3

Днесь святии, в земли Санкт-Петербуржстей и Ладожстей просиявшии, / вкупе с нами предстоят в церкви, / и невидимо за ны молятся Богу: / да избавит нас от враг видимых и невидимых, / от недуга и глада, / от внезапныя смерти и от всякаго зла, / и спасет души наша.

http://www.stsl.ru/news/all/sobor-sankt-peterburgskikh-svyatykh

        Вернуться назад

Copyright © 2004 Просветительское общество имени схимонаха Иннокентия (Сибирякова)
тел.:(812) 240-26-49
E-mail: sobor49@bk.ru, http: //www.sibiriakov.sobspb.ru/